Rekisteriseloste

 
 

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Laatimispäivä 6.4.2018

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Jeet Kune Do Finland ry
Osoite: Alasintie 3-7 A 12, 90400 Oulu
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite): oulujkd@gmail.com, puh: +358 44 070 7381

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Nimi: Marko Törmälä
Osoite: Tuuliviirintie 2, 90540 Oulu
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite): mtorma@gmail.com

3. Rekisterin nimi
Jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Yhdistyslain velvoittama jäsenluettelo jäsenyyden hoitamiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö
Henkilön nimi, syntymäaika, yhteystiedot, kotipaikka, kansalaisuus, sukupuoli.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Jäsenen itsensä ilmoittamien tietojen mukaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterissä olevia tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
9A. Manuaalinen aineisto
Säilytetään lukitussa tilassa

9B. ATK:lla käsiteltävät tiedot
Tietoja säilytetään sähköisessä rekisteripalvelussa (FloMembers-jäsenrekisteri / palveluntarjoaja Flo Apps Oy). Palveluntarjoaja on huolehtinut järjestelmän tietoturvasta muun muassa seuraavasti:
1. Jäsenrekisterin dataliikenne on salattu SSL-suojauksella.
2. Kaikki salasanat säilytetään järjestelmässä kryptattuina. Salasanoja ei välitetä sähköpostilla.
3. Kunkin asiakkaan tiedot sijaitsevat erillisessä tietokannassa.
4. Kriittiset operaatiot, muun muassa kirjautumiset järjestelmään, tallennetaan järjestelmälogiin.

___________________________________________

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1§ Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Jeet Kune Do Finland ry ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksessä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu
Seura on puoluepoliittisesti sitoutumaton aatteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää kamppailu-urheiluharrastusta seuran opetuspiiriin kuuluvissa lajeissa seuran toiminta-alueella.

Tarkoitustaan seura toteuttaa

1 Tarjoamalla jäsenilleen

  • koulutustoimintaa
  • kuntoliikuntaa
  • valistus- ja kasvatustoimintaa
  • kulttuuritoimintaa
  • tiedotus- ja suhdetoimintaa
  • kansainvälistä toimintaa
  • sekä muuta samantapaista toimintaa tavoitteenaan kasvattaa henkisesti ja fyysisesti vireitä kansalaisia

2  Kiinnittämällä ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta toiminta-alueensa viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota kamppailulajiharrastukseen sekä pyrkimällä omatoimisesti harrastuksen kehittämiseen ja sille tarpeellisten harjoituspaikkojen ja –välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen.

3 Harjoittamalla julkaisutoimintaa.

4 Toimintansa tukemiseksi seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

5 Hankkimalla varoja aatteellisen toimintansa tukemiseksi järjestämällä huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia, sekä välittäen jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja -asusteita.

Tarvittaessa seura hankkii toimintaansa varten asianomaisen luvan.

3§ Jäsenet
Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä kamppailulajeja harrastavan tai niistä kiinnostuneen henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä, lisäksi vaaditaan hallituksen puheenjohtajan ja vähintään yhden seuran jäsenen suositus. Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniajäsenen ja kunniapuheenjohtajan arvot ovat elinikäisiä. Kannattavaksi henkilöjäseneksi voi seuran hallitus hyväksyä yksityisen henkilön ja kannattavaksi yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla yhteisöjäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

4§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsen, joka haluaa erota seurasta, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä suullisesti seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa ja muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti. Hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii seuran sääntöjen vastaisesti tai rikkoo lakia. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja. Hallitus voi katsoa seurasta eronneeksi sellaisen jäsenen, joka on kahtena peräkkäisenä kalenterivuonna jättänyt jäsenmaksun suorittamatta.

5§ Jäsenmaksut
Varsinaisilta jäseniltä kannattavien jäsen- ja harjoittelumaksujen sekä kannattajajäsenmaksun suuruuden päättää seuran syyskokous vuosittain. Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä mitään maksua.

6§ Seuran kokoukset
Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus. Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 7 päivää ennen kokousta seuran pääasiallisen harjoituspaikan ilmoitustaululla sekä seuran kotisivulla.

7§ Varsinaiset kokoukset
Seuran kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

Seuran syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsen-, harjoittelu- ja kannattajajäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle

6. valitaan seuraavaksi toimikaudeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan myös seuran puheenjohtajaksi

7. valitaan seuraavaksi toimikaudeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallitukseen vähintään viisi ja enintään seitsemän jäsentä

8. valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Asioista, jotka seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 20 päivää ennen kokousta. Jäsenten kokouksissa esittämät asiat voidaan ottaa käsiteltäviksi, ei kuitenkaan päätettäviksi.

8§ Seuran ylimääräinen kokous
Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, seuran kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenestä (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä hallitukselle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koollekutsuttu. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.

9§ Pöytäkirja laatiminen
Seuran ja sen hallituksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä valittujen tarkastajien tarkastettava. Hallituksen pöytäkirjat on tarkistettava heti tai seuraavassa kokouksessa.

10§ Äänestykset ja vaalit
Kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänienemmistöllä, mikäli jonkin asian ratkaisemisesta ei näissä säännöissä toisin säädetä. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, muissa asioissa se mielipide voittaa, mihin kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä. Jokaisella kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella viisitoista vuotta täyttäneellä jäsenellä, kannattavia yhteisöjäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

11§ Hallitus
Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa syyskokouksen valitsema hallitus. Hallituksen toimikausi alkaa syyskokousta seuraavan tammikuun 1. päivänä ja päättyy joulukuun 31. päivänä. Hallitukseen kuuluu yhdeksi toimivuodeksi valittu puheenjohtaja ja 5-7 muuta jäsentä. Jos jäsen kesken toimikautta estyy tehtävänsä hoitamisesta, siirtää hallitus hänen tehtävänsä jollekin toiselle jäsenelle. Jos useampi kuin kaksi hallituksen jäsentä estyy tehtävänsä hoidosta, on seuran kokouksen viipymättä valittava heidän tilalleen uudet edustajat. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös seuran ulkopuolelta. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet jäsenistä sitä vaatii.

Hallituksen tehtävänä on erityisesti

1. Toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti.

2. Olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti.

3. Suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa seuran tarkoitusten ja tavoitteiden mukaisesti.

4. Vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan ja valita tarvittavat valiokunnat ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä hallitukselle vastuullisia tehtäviä.

5. Vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta.

6. Vastata seuran kokousten antamista velvoitteista.

7. Pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.

8. Hoitaa seuran taloutta.

9. Hoitaa seuran tiedotustoimintaa.

10. Hyväksyä ja erottaa jäsenet ottaen huomioon pykälän 6§.

11. Valita tarvittaessa ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan.

12. Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia - ja ansiomerkkien esittämisestä.

13. Ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.

14. Luovuttaa tilit toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi vähintään kuukautta ennen kevätkokousta.

12§ Tilikausi
Seuran toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

13§ Seuran nimen kirjoittaminen
Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, kumpikin yksin.

14§ Jaostot ja alajaostot
Seuran kokous voi näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa perustaa rekisteröimättömiä jaostoja ja alajaostoja.

15§ Sääntöjen muuttaminen
Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Ollakseen pätevä on päätöksen saatava äänestyksessä kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistön kannatus.

16§ Seuran purkaminen
Jotta seuran purkamista koskeva päätös olisi pätevä, on se tehtävä seuran kokouksessa ja äänestyksessä on vähintään (3/4) ääntenenemmistön kannatettava sitä kahdessa perättäisessä vähintään yhden kuukauden välein pidettävässä kokouksessa. Kokouskutsussa on mainittava seuran purkamisesta. Seuran purkautuessa, siirtyy sen omaisuus yhdistyksen viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen. Seuran purkautumisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

17§ Yhdistyslain määräykset
Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä.